Menu Zavřeno

Zajímavosti o matematice

Matematika je fascinující disciplínou, která hraje klíčovou roli ve vědeckém bádání a každodenním životě. Zde jsou některé zajímavosti o matematice:

 1. Nejstarší matematický text: Nejstarší známý matematický text je Babylonská matematická tabulka Plimpton 322, která pochází z období kolem 1800 př. n. l. Obsahuje seznam pythagorejských trojic.
 2. Zlatý řez: Zlatý řez je matematická konstanta, která se často objevuje v umění a architektuře. Je to poměr, který má zvláštní estetické vlastnosti a je roven přibližně 1,618.
 3. Fibonacciho posloupnost: Fibonacciho posloupnost je posloupnost čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …). Tato posloupnost se objevuje v přírodě, například v rozmístění listů na stonku.
 4. Největší známé prvočíslo: Největší známé prvočíslo má více než 24 milionů číslic. Prvočísla, která mají velký počet číslic, jsou důležitá v oblasti kryptografie.
 5. Eulerovo číslo: Eulerovo číslo (označované jako e) je iracionální a transcendentní matematická konstanta, která se objevuje v mnoha oblastech matematiky, zejména v analýze.
 6. Topologie: Topologie je odvětvím matematiky, které se zabývá vlastnostmi, které zůstávají zachovány při deformaci nebo transformaci objektů. Například, kávový hrníček a koberec jsou topologicky ekvivalentní, protože oba mají jeden otvor.
 7. Riemannova hypotéza: Jedna z nejznámějších otevřených otázek v matematice, Riemannova hypotéza, se týká rozložení prvočísel a byla představena v roce 1859.
 8. Paradoxní rovina: Přímka je nekonečně dlouhá a nemá tloušťku. Přesto existují matematické objekty, jako například Cantorova množina, které mají nulovou délku, ale obsahují nekonečně mnoho bodů.
 9. Teorie grafů: Teorie grafů je matematická disciplína, která studuje vztahy mezi body a hranami v grafu. Tato teorie má široké uplatnění v informatice, komunikačních sítích a logistice.
 10. Fermatova věta: Fermatova věta byla jednou z nejznámějších matematických hádanek, kterou řešil Andrew Wiles v roce 1994. Věta se týkala rovnice x^n + y^n = z^n, kde n je celé číslo větší než 2.

Matematika je neustále se rozvíjející oblast, která nachází uplatnění ve všech odvětvích vědy a techniky. Je fascinující sledovat, jak matematické koncepty ovlivňují a formují svět kolem nás.

Víte, že..

 1. 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321.
 2. Máte-li pizzu s poloměrem Z a tloušťkou A, její objem je = Pi*Z*Z*A.
 3. 1089 x 9 = 9801.
 4. Studenti, kteří žvýkají žvýkačku mají lepší výsledky testů z matematiky.
 5. 2520 je nejmenší číslo, které může být děleno všemi čísly od 1 do 10.
 6. 123 – 45 – 67 + 89 = 100. a 1 + 23 – 4 + 5 + 6 + 78 – 9 = 100.
 7. Podle matematiky existuje 177147 způsoby, jak uvázat kravatu.
 8. V roce 1900 by se matematické znalosti vešli asi do 80 knih. Dnes do více než 100000 knih.
 9. Narozeninový paradox říká, že ve skupině 23 lidí, je 50 % šance, že alespoň dva lidé budou mít narozeniny ve stejný den.
 10. Vynásobením čísla 21978 číslem 4 obrátí pořadí čísel na 87912.
 11. Materiál Isaaca Newtona obsahoval jednoduchou chybu ve výpočtu, která vydržela bez povšimnutí 300 let.
 12. Před 2200 lety Eratosthenés odhadl obvod Země pomocí matematiky bez toho, aniž by opustil Egypt. Byl pozoruhodně přesný.
 13. Na střední škole 74 % dívek vyjádří zájem o vědu, technologii, inženýrství a matematiku, ale při výběru vysoké školy si jen 0,4 % vybere počítačovou vědu.
 14. Největší prvočíslo obsahuje více než 22 milionů číslic.
 15. Objevy řeckých matematiků jako Pythagoras, Euklid a Archimed, jsou ještě dnes vyučovány.
 16. Arabské číslice jsou z Indie.
 17. Rok 2013 byl prvním rokem od roku 1432, který obsahoval po sobě jdoucí čísla.
 18. Téměř 50 % dospělých v Anglii neumí základní matematiku.