Zajímavosti o středověku

Víte, že..

Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453.

Zaokrouhleně je středověk tisíciletí mezi léty 500 a 1500.

Pro vznik středověké civilizace je klíčovým kontinentem Evropa.

V raném středověku (5. – 11. století) dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech.

Ve Středomoří zaniká antická otrokářská společnost a vznikají samostatné raně feudální státy.

V rozvinutém (vrcholném) středověku (11. – 14. století) byl zaveden trojpolní systém hospodaření. Vyznačoval se rozdělením polí do tří honů. Do jedné vysévali sedláci ozimé obilí, do druhého jarní a třetí část, zvanou úhor, ponechávali jako pastvinu pro dobytek.

Demografický růst obyvatelstva byl v 14. století pozastaven (vlivem negativních klimatických hledisek, morových epidemií).

V pozdním středověku (14. – 15. století) se ze západní Evropy se uskutečnily první zámořské objevy, vedené Portugalci, Španěly a později Holanďany a Angličany.

V důsledku vynálezu palných zbraní dochází k velkým změnám i ve vojenství, což navzdory vynálezu nové plátové zbroje snížilo důležitost rytířů.

Díky silným dělům se začal vytrácet také význam tvrzí a hradů.

Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.